2022-12-15 10:11Pressmeddelande

Åtgärder för att motverka de höga elpriserna

Elpriserna slår hårt mot både hushåll och företag i Sverige. Elräkningarna kan bli så höga att företag tvingas stänga eller varsla personal, och hemma hos många svenskar finns en stor oro över att ha råd att leva och bo. Idag presenterade Miljöpartiet förslag för att motverka konsekvenserna av de höga elpriserna.

Under valrörelsen regnade löfte efter löfte in från regeringspartierna som nu, när valrörelsen är över och verkligheten har gjort sig påmind, har brutits. Det elprisstöd som presenterats av den sittande regeringen är orättvist och otillräckligt. Det missar hela norra Sverige, som också drabbats hårt av höga elpriser, och inget förslag för att stödja företagen som sitter i en väldigt tuff situation har ännu presenterats. 

Det är en akut situation vi står inför. Miljöpartiet föreslår därför en rad åtgärder som fokuserar på att hjälpa de hushåll och företag som antingen blivit ignorerade av den nuvarande regeringens stödsystem eller som har särskilda behov i denna svåra tid. 

  • Bredda elprisstödet till hela Sverige. Regeringens elprisstöd går inte till dem som behöver det mest. Samtidigt som miljardärer i södra Sverige får stöd på över 100 000 kronor, lämnas alla ensamstående föräldrar, pensionärer och låginkomsttagare norr om Dalarna ensamma i denna kris – trots att många av dem sett sina elkostnader öka markant. Miljöpartiet vill därför att regeringens föreslagna modell ska breddas till att också inkludera hushåll och företag i elprisområde 1 och 2. Regeringen bör också se över inför kommande utbetalningar, hur stödet ska göras mer rättvist och inte gå till de som inte behöver det. Det är orimligt att stora summor stöd betalas ut till miljardärer, till uppvärmning av inomhuspooler i fritidshus och till lyxvillor.

  • Ekonomiskt stöd och ökad trygghet till utsatta kunder. Höga elpriser har lett till att nästan alla svenskar har fått mindre marginaler ekonomiskt. Samtidigt är det viktigt att förstå att situationen ser väldigt olika ut för olika grupper – vissa är helt enkelt mer utsatta än andra. Denna grupp var år 2017 ca 20 000 personer. Med dagens höga elpriser är de många fler. Miljöpartiet vill se ett särskilt stöd, utöver det generella elprisstödet, riktat mot de här hushållen. Detta är elkunder som riskerar att kopplas bort från elnätet eftersom de inte lyckats betala sina fakturor. Regelverket för denna typ av frånkoppling är dock inte anpassat för akuta krissituationer. Vi vill därför att reglerna inte ska tillämpas under pågående kris. Ingen ska gå utan el på grund av svårigheter att betala sina räkningar till följd av en krissituation. 

  • Ge företag uppskov på skatten. Eftersom regeringen inte klarar av att ge besked om när elprisstödet för företag kommer, är många företagare oroliga. Vi föreslår ett uppskov på skatten för alla företag som förväntas få elprisstöd. Dessutom föreslår vi att inbetalningsdatumet för  uppskovet med skatt som vissa företag fortfarande har från pandemin inte infaller innan elprisstödet betalats ut. Dessa åtgärder förbättrar situationen för de företag som har det tufft på grund av höga elräkningar och avsaknad av stöd från regeringen.

  • Staten ska ta 80 procent av kostnaden för alla energieffektiviseringsåtgärder i både flerbostadshus och villor. Ett hus kräver många olika system för att fungera, men i många fastigheter samverkar inte dessa system med varandra. Många hus har felaktiga inställningar av värme och ventilation. Här finns det både energi, pengar och utsläpp att spara. Det kan handla om att installera smartare teknik, en effektivare undercentral, pumpar som drar mindre energi och att se över husets skal. Att tilläggsisolera vinden kan till exempel ge stor effekt. Genom att se till att befintliga system fungerar som de kan ska kan man i en given fastighet spara upp till 25 procent  i energikostnader. Miljöpartiet vill därför att staten ska ta 80 procent av kostnaden för att energioptimera och energieffektivisera både flerbostadshus och villor. Denna satsning ska dock vara tidsbegränsad.

  • Godkänn den havsbaserade vindkraft som ligger på regeringens bord. I dagsläget planeras sju projekt för havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Sammantaget handlar det om ungefär 60 TWh ny elproduktion, det är mer än vad kärnkraften producerar idag. Produktionen ligger dessutom i södra Sverige och kommer hjälpa de hushåll och företag som idag har det allra tuffast, genom att producera billig grön el. Parkerna ligger i det som hetter ekonomisk zon, vilket innebär att det är regeringen som fattar beslut i frågan. Fem av ansökningarna är färdiga att besluta inom ett halvår. Två är färdiga för beslut redan idag. Regeringen måste fatta beslut i dessa ärenden med omedelbar verkan. Det är det snabbaste sättet att få till riktigt stora volymer ny elproduktion där den behövs allra mest.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare
Frida Färlin
Märta Stenevi
pressekreterare
Tova Kibal
Daniel Helldén