2019-05-05 06:58Pressmeddelande

Gör tak med solceller obligatoriskt

Gör tak med solceller obligatoriska i nyproduktion. Miljöpartiet ska verka för att takytor utnyttjas bättre genom att ta tillvara solenergi. Solceller är ekonomiskt lönsamt att installera på tak och ger inga utsläpp under elproduktionen och förvandlingen från solstrålar till energi avger inte koldioxid som påverkar miljön. Solceller är klimatsmarta och kommer vara ett stort bidrag i målet om 100 procent förnybar elproduktion.

–  Om Sverige ska nå målet att bli ett av världens första fossilfria länder behöver omställningshastigheten öka. Nu kommer såväl hushåll som fastighetsägare vara med och bidra till klimatnytta. För alla med bra solläge innebär det en klimatbesparing, oavsett var i landet man bor, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Miljöpartiet vill:

  • Ställa krav på installation av solceller på tak till nybyggda villor och tak på nyproducerade flerbostadshus. All nyproduktion omfattas av kravet på solceller och/eller gröna tak.
  • Fortsätta förenkla lagstiftning och regler för att underlätta installation av solceller.
  • Miljöpartiet vill att solcellsmarknaden ska växa ännu mer och antar Sveriges mål om minst 14 TWh sol-el till 2040. Det skulle betyda att solceller producerar cirka 10 % av den totala elproduktionen.

Solceller på taken

Solenergi ska stå för en större procent av elförbrukningen och det ska vara enkelt och mer lönsamt att investera i energi för efterfrågan som finns i huset/fastigheten. Hushåll kan genom installation av solceller minska behovet av köpt el och få större kontroll över elpriset. Solceller kräver lågt underhåll och överskottsel går att sälja. Tack vare de satsningar och regelförenklingar som Miljöpartiet och regeringen genomfört har investeringarna ökat kraftigt de senaste åren. Undantag från reglerna ska till exempel kunna göras för byggnation med för liten takyta, om mikroläget av taket skuggas av omkringliggande byggnader eller vegetation eller om befintlig byggnad har kulturhistoriska värden.

Förenkla lagstiftning och regler

Ett långsiktigt mål är att bostadshus ska kunna producera och lagra den el som hushållen har behov av alla dygnets timmar. Men vi behöver höja ribban om solel ska få verklig genomslagskraft. Det behövs enklare regelverk för att solcellsanläggningar ska kunna bli större och det gäller både för traditionella solcellsmoduler och takintegrerade solcellspaneler.

Miljöpartiet driver på för en rad förenklingar och skattemässiga förändringar för att gynna solelen. Vi vill vidare att skattereduktionen ska synas på elfakturan månadsvis, så att det blir tydligt vad man bidrar till.

Kontakt: Martin Kling, pressekreterare hos Per Bolund, 070-539 57 29


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.