2022-03-04 08:34Pressmeddelande

MP: Stoppa Rysslands energimakt

Idag presenterade Märta Stenevi och Per Bolund ett omfattande paket för att stoppa kriget i Ukraina.

Vi befinner oss i en svår tid som påverkar oss alla. Den nya verkligheten, vars like vi inte sett sedan andra världskriget, kommer påverka Världen på flera sätt. 

– Kriget kommer att kräva det bästa av oss som europeer, som svenskar och som demokrater. Den enade europeiska front som Putin möts av är garanten för vår säkerhet och trygghet. Nu är det tid för bred samling och kraftfull handling, säger Märta Stenevi. 

Stryp krigskassan

Det är viktigt att finansieringen av kriget omedelbart stoppas, och för att göra det krävs det att all rysk energiimport stryps. Ryssland får långt mer än hälften av sina exportintäkter från energin. Genom att stoppa all rysk energiimport från till EU kan vi slå undan benen för Rysslands finansiering av kriget. 

För att minska de negativa konsekvenser som kommer av att all rysk energiimport stoppas i EU måste vi vara beredda att hjälpa varandra. Ett arbete om att fördela EU:s snabbt sinande gasreserver pågår nu på EU-nivå.  Ett flertal länder i Europa är mycket beroende av fossila bränslen från Ryssland för att producera el och värme och skulle drabbas hårt. Nu måste principen om energisolidaritet breddas, till att inkludera alla former av energi. 

Principen om energisolidaritet

Miljöpartiet anser att sanktionerna måste skärpas ytterligare och att även den ryska exporten av oljan och gasen förbjuds helt. Med dessa sanktioner kommer energiproduktionen inom EU att behöva öka, vilket ställer krav på Svensk export.

– Miljöpartiet vill att Sverige införlivar en princip om energisolidaritet. Regeringen bör ge uppdraget åt relevanta myndigheter att se över hur svensk energiexport kan öka i närtid. Redan idag är Sverige ett energiexporterande land, och vår roll nu blir ännu viktigare. Inte minst för de europeiska länder som riskerar att drabbas allra hårdast av ett importstopp för rysk energi, säger Per Bolund.

Miljöpartiets förslag 

Stoppa finansieringen av kriget
  • Stoppa all energiimport från Ryssland till Sverige omedelbart. 

  • Sveriges regering ska, inom de sammanhang man ingår för att hantera invasionen av Ukraina, driva på för ett förbud av rysk energiimport på EU-nivå så snart som möjligt.

Minska EU:s beroende av rysk energi
  • Sverige införlivar en princip om energisolidaritet, där relevanta myndigheter tillsammans med näringslivet får i uppgift att se över alla möjliga sätt för att i närtid öka vår produktion av energi och minska vår konsumtion av energi. Målet är att minska EU:s importberoende av rysk energi genom att öka svensk energiexport.

  • Sveriges regering ska i de sammanhang man ingår för att hantera invasionen av Ukraina driva på för att motsvarande princip om energisolidaritet ska införlivas på EU-nivå, likt de initiativ som finns i förhållande till EU:s gasreserver. 

Samhället som helhet ska bära kostnaderna. Därför föreslår Miljöpartiet: 
  • 7,4 miljarder i stöd för höjda elpriser som går till de hushåll som drabbas allra hårdast. 

  • 3,3 miljarder i skattesänkning för hushåll i landsbygd som ger 4 000 kronor per person per år. 

  • 6 miljarder i skattesänkningar på biodrivmedel.

  • 2 miljarder i stöd till jordbruket i enlighet med det som föreslogs i Vägen mot fossiloberoende jordbruk. 

  • 1,6 miljarder för energieffektiviseringar som tjänar till att sänka Sveriges elpriser.

  • EU:s Social Climate Fund i första hand ska gå till energieffektivseringsåtgärder.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.