2022-04-12 09:22Pressmeddelande

MP:s presenterar nya förslag mot mäns våld mot kvinnor

På en presskonferens idag presenterade Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi en rad nya förslag mot mäns våld mot kvinnor.

– Idag är det allt för ofta våldsutsatta kvinnor och barn som får sina liv och sin frihet inskränkta. De är brottsoffer, men lever frihetsberövade. Vi som samhälle måste lägga ansvaret där det hör hemma, säger Märta Stenevi.

Begränsa förövaren

Under Miljöpartiets tid i regering med Socialdemokraterna gjordes mycket för att göra just det – lägga ansvaret där det hör hemma. Det blev bland annat lättare att utfärda kontaktförbud och att använda fotboja, straffet för grovt kvinnofridsbrott skärptes och satsningar på Polisen och fler särskilda utredare gjordes.

Nu vill Miljöpartiet också möjliggöra att särskilt utvidgade kontaktförbud ska kunna gälla större geografiska områden, såsom kommuner. Detta är en positionsförflyttning för Miljöpartiet.

– Skyddet för den våldsutsatta måste väga tyngre än förövarens rörelsefrihet. Vi behöver också skicka en väldigt tydlig signal från samhällets sida om att det är den som utövar våld och förtryck som ska begränsas – inte brottsoffret, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill också underlätta livet för våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter genom att möjliggöra för fler att få fingerade personuppgifter, genom ökad kompetens för att myndigheter inte ska röja skyddade personers identitet och genom att stärka rätten till vård och digital service. 

Det ekonomiska eftervåldet

Miljöpartiet presenterar också flera förslag för att komma åt det ekonomiska eftervåldet. Det handlar bland annat om ett ekonomiskt stöd som personer med skyddade personuppgifter ska kunna ansöka om, och om en större översyn för att komma åt problem som att en tidigare partner vägrar bodelning eller slutar betala på gemensam lån.

– En kvinna och hennes barn som flytt undan våldet behöver vård för fysiska skador och trauman, och möjlighet att läka. Istället övergår i alltför många fall det fysiska och psykiska våldet i ekonomiskt våld, säger Märta Stenevi.

Stärk barnens rätt

Miljöpartiet vill som utgångspunkt helt ta bort umgängesrätten vid skyddade personuppgifter och skyddat boende, och ge barn egna juridiska ombud i vårdnadsmål.

–  Barn har rätt till sina föräldrar. Men föräldrars umgängesrätt med sina barn får aldrig väga tyngre än barns rätt till trygghet och en uppväxt fri från våld, säger Märta Stenevi.

Nya förslag

 • En dörr ut. Kommunerna ska erbjuda en samlad ingång till samhällets stöd, en kontakt som kan samordna stöd för dokumentation av skador, vittnesmål, personskydd, skyddat boende, traumabehandling, hjälp med barnens situation och skolgång, samt insatser från socialtjänsten och vården.

 • Våldsutsatta kvinnor som lever med skyddade personuppgifter behöver erbjudas en långvarig kontaktperson i kommunen så länge skyddsbehovet kvarstår, som ska bidra med stöd och vägledning i både myndighetskontakter och i praktiska vardagsfrågor.
 • Ge Domstolsverket i uppdrag att i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid ta fram och genomföra utbildningsinsatser för verksamma jurister på domstolarna.

 • Särskilt utvidgade kontaktförbud ska kunna gälla större geografiska områden, såsom kommuner.

 • Sedan tidigare driver vi också att höja straffet för grov kvinnofridskränkning till minst två år. Det innebär automatisk häktning och gör att den våldsutsatta inte behöver gömma sig.
 • Nationella riktlinjer för hur ärenden med skyddade personuppgifter ska hanteras hos myndigheter och andra aktörer som möter personer som lever med skyddade personuppgifter, för att inte riskera att skyddade personuppgifter röjs.

 • Utred möjligheter för att de som lever med skyddade uppgifter bättre ska kunna ta del av vård och annan viktig samhällsservice, exempelvis genom digitala id-nummer.

 • Ge Polismyndigheten i uppdrag att utvärdera hur fingerade personuppgifter används idag och vad som krävs för att fler våldsutsatta ska få möjlighet att få denna typ av starka skydd.

 • Våldsutsatta kvinnor som lever med skyddade personuppgifter behöver erbjudas en långvarig kontaktperson i kommunen.

 • Kategorisera ekonomiskt våld som en egen form av mäns våld mot kvinnor i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • Utred det ekonomiska våldets konsekvenser och nödvändiga åtgärder, inklusive  vad som kan göras när våldsutövaren vägrar bodelning, inte betalar skulder, tömmer gemensamma bankkonton och tar lån i brottsoffrets namn.

 • Ekonomiskt stöd vid skyddade personuppgifter. Att leva med skyddade personuppgifter ger ofta negativa ekonomiska konsekvenser för de våldsutsatta kvinnorna. Vi vill därför inrätta ett särskilt stöd för personer som lever med skyddade personuppgifter.
 • Granska om tillfällig vårdnad används tillräckligt ofta vid uppgifter om våld.

 • Inget umgänge vid skyddade personuppgifter eller i skyddat boende. Barns umgänge med den förälder som utövat våld utgör en mycket stor risk att kvinnan och barnen blir röjda och innebär ofta en mycket stor påfrestning för barnet.

 • Ge barn egna juridiska ombud i vårdnadsmål. Barns ovilja att träffa en våldsutövande pappa måste tas på allvar och barnrätten måste väga tyngre än föräldrarätten.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.