2024-01-24 09:22Pressmeddelande

Regeringens beredning kan bryta mot grundlagen

Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson (MP)

Miljöpartiet KU-anmäler justitieminister Gunnar Strömmer för beredningen av lagförslaget om visitationszoner (nu kallat säkerhetszoner). Gunnar Strömmer vill signalera handlingskraftighet – men slarvar och äventyrar rättssäkerheten.

Regeringen valde att förkorta remisstiden från de normala  tre månaderna till fem veckor, dessutom under jul- och nyårshelgerna då många är lediga. Den 22 januari hade 58 remissvar publicerats på regeringens hemsida, av totalt 82 remissinstanser. Flera svar innehåller endast en kort skrivning om att remissinstansen avstår från att svara på grund av den korta remisstiden.

– Gunnar Strömmer vill signalera handlingskraftighet och att han tar tag i gängkriminaliteten, men det han gör är slarvigt. Tunga instanser som Svea hovrätt och Justitieombudsmannen har framfört allvarlig kritik mot den korta remisstiden, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson (MP).

Regeringen väntas lägga fram en proposition redan den 20 februari 2024 och har haft för avsikt att förkorta motionstiden i riksdagen från 15 dagar till endast tre dagar. Detta har dock blockerats av oppositionen.

Rättssäkerheten äventyras

– En gedigen beredningsprocess är avgörande både för kvaliteten i lagstiftningen och rättssäkerheten. Det är särskilt viktigt vid lagförändringar som kan medföra påtagliga inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson (MP).

Regeringens förklaring – att det skyndsamt behövs nya verktyg för att förebygga och bekämpa brottslighet – kan knappast motivera en så kort beredningsprocess. Regeringen föreslår inte några tillfälliga krisåtgärder, utan en permanent lagstiftning som ska bekämpa ett varaktigt samhällsproblem som pågått under många år.

Ett i raden av lagstiftningsärenden där det slarvas ordentligt

– Jag noterar med stigande oro att detta bara är ett i raden av lagstiftningsärenden där regeringenvalt att göra avsteg från den normala beredningsprocessen, säger Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson (MP).

Miljöpartiet menar att konstitutionsutskottet bör granska om statsrådet Gunnar Strömmers beredning av lagförslaget om säkerhetszoner är förenligt med beredningskravet enligt 7 kap. 2 § regeringsformen.

Bakgrund – tidslinje

19 december 2022: Regeringen tillsätter en utredning om införandet av ett system med visitationszoner för att söka efter vapen och andra farliga föremål.

14 december 2023: Utredaren lämnar sitt förslag (Ds 2023:31) och föreslog i samband med detta ett namnbyte från “visitationszoner” till “säkerhetszoner”. Förslaget innebär att det blir möjligt för polisen att inrätta särskilda zoner där kropps­visitation och genomsökning av transportmedel får användas för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, utan att det finns någon konkret brotts­misstanke.

14 december 2023: Promemorian remitteras.

18 januari 2024: Sista dag för remissvar.

22 januari 2024: 58 remissvar har publicerats på regeringens hemsida, av totalt 82 remissinstanser. Av svaren innehåller flera endast en kort skrivning om att remissinstansen avstår från att svara på grund av den korta remisstiden.

20 februari 2024: Regeringen väntas lägga fram en proposition och har haft för avsikt att förkorta motionstiden i riksdagen från 15 dagar till endast tre dagar. Trots att oppositionen har blockerat detta snabbspår i riksdagsbehandlingen bedömer regeringen att lagen kan träda i kraft i mars 2024. Tidsperioden mellan att utredaren lämnade sitt förslag och lagens planerade ikraftträdande torde alltså uppgå till endast tre månader.


Om Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör vi Sverige grönare. Vi bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.


Kontaktpersoner

pressekreterare för Amanda Lind
Caroline Wiklund